Vui lòng sử dụng phần Khảo sát để lưu trữ thông tin về địa điểm rác thải rắn tồn đọng. Nếu bạn tham gia thu gom rác, vui lòng sử dụng phần Khắc phục để lưu trữ số rác thải được thu gom. Dữ liệu này được sử dụng nhằm hỗ trợ các hoạt động quản lý rác thải chính thức, đánh giá hoạt động của các sự kiện thu gom, và đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội xuất phát từ rác và lợi ích của hoạt động thu gom.